Regulamin

Regulamin Klubu All-Inclusive

Najważniejsze informacje odnośnie tego co otrzymujesz w ramach Klubu, płatności oraz rezygnacji zostały wyróżnione. Proszę zapoznaj się z nimi z należytą uwagą.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Klubie All-Inclusive. Klikając „Zgadzam się”, zaznaczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy Regulamin i będziesz związany jego warunkami.
B. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej „Najlepszych Kursów Angielskiego”.
C. Podmiotem prowadzącym platformę jest firma „Najlepsze Kursy Angielskiego LTD”, z siedzibą w The Barn 173 Church Road Birmingham B31 2LX reprezentowana przez Aleksandrę Laird.
D. Użytkownikiem serwisu, może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

II. WARUNKI TECHNICZNE

A. Platforma działa w systemie online. Do korzystania z platformy edukacyjnej niezbędny jest dostępu do Internetu oraz posiadanie komputera/tabletu lub telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu.
B. „Najlepsze Kursy Angielskiego” dołożą wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz, aby Uczestnik Klubu All-In mógł bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.
C. „Najlepsze Kursy Angielskiego” nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania łączy internetowych, z nieprawidłowego wprowadzenia danych klienta, chwilowej niedostępności usług dostawców zewnętrznych, brakiem zasilania lub wpływem innych czynników niezależnych od NKA.

 

III. REJESTRACJA DO KLUBU ALL-INCLUSIVE

A. Członkiem Klubu All-In mogą zostać otrzymując zaproszenie do Klubu. Aby dołączyć do Klubu należy wypełnić formularz na stronie zamówienia oraz uiścić opłatę w wysokości (£117 osoby z webinaru), ( £147 osoby po zakończeniu okresu webinarowego) lub (£97 obecni uczniowie) za pierwszy miesiąc użytkowania serwisu.Członkostwo w Klubie odbywa się na zasadach subskrypcji, co oznacza, że opłata jest pobierana automatycznie, za każdy kolejny miesiąc ciągłego dostępu do platformy, aż do momentu anulowania abonamentu.
B. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu zakupu, w tym swój adres e-mail, numer oraz datę ważności karty kredytowej/debetowej oraz numer telefonu.
C. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł, których będzie używał, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Zgadza się nie przekazywać swojego hasła lub nazwy użytkownika, nie pożyczać ani w żaden inny sposób nie przekazywać swojego konta użytkownika lub dostępu do niego osobom trzecim.
D. Dokonanie rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na podany przez niego adres e-mail.
E. Adres e-mail, użyty do utworzenia konta Użytkownika musi być identyczny z tym, jaki został podany w formularzu zamówienia.
F. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej i może zacząć korzystać z zasobów platformy.

 

IV. KORZYSTANIE Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

A. Korzystając z platformy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych przez niego dobrowolnie oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących NKA. Zobacz Politykę prywatności.
B. Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej.
C. Zapisując się do Klubu All-Inclusive, Użytkownik otrzymuje dostęp do WSZYSTKICH lekcji i kursów, które są objęte abonamentem na czas aktywnej subskrybcji aż do momentu osobistego anulowania.
D. Użytkownik ma dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
E. NKA zastrzegają sobie prawo do wykonania przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania platformy.
F. NKA decydują o zawartości platformy, w tym o możliwości dodania, edycji lub wycofania wybranych kursów.
G. W ramach Klubu All-Inclusive Użytkownik ma możliwość dołączenia do Grupy Wsparcia na Facebooku. Aby dołączyć do Grupy należy kliknąć w link podany w mailu potwierdzającym rejestrację.
H. Użytkownikowi, który dołączył do Grupy Wsparcia zabrania się publikowania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub obrażających godność innych osób.

 

V. PŁATNOŚCI

W przypadku, gdy NKA nie będą w stanie obciążyć konta Użytkownika, za świadczoną usługę abonamentu, NKA, mogą wysłać wezwanie do zapłaty i zawiesić dostęp do platformy, aż do momentu otrzymania płatności.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

A. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny tego odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Informacja dotycząca odstąpienia od umowy powinna zostać przesłana droga mailową na adres: pomoc@kursangielskiego.co.uk
* Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy za jego zgodą nastąpiło już rozpoczęcie świadczenia usługi.
B. Użytkownik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie All-Inclusive, w każdym momencie jego trwania. Aby system mógł zarejestrować zmiany należy anulować subskrypcję, na co najmniej trzy dni PRZED odnowieniem abonamentu na kolejny miesiąc.
C. Abonament należy anulować zgłaszając w sposób wyraźny, mailowo na adres pomoc@kursangielskiego.co.uk
E. Nie korzystanie z materiałów przez Użytkownika oraz nie założenie konta NIE JEST podstawą do reklamacji czy zwrotu pieniędzy.
F. W przypadku pojawienia się problemów technicznych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu z winy NKA, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać wysłana drogą mailową na adres: pomoc@kursangielskiego.co.uk

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

A. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy, objęte są prawem autorskim.
B. Żaden znak towarowy, logo, nazwa handlowa, materiał chroniony prawem autorskim, patent, szata graficzna, tajemnica handlowa lub informacje poufne (zbiorczo „Własność intelektualna należąca do „Najlepsze Kursy Angielskiego”) nie mogą być kopiowane ani przetwarzane.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

A. NKA zastrzegają sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy w przypadku gdy Użytkownik, korzysta z serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, mogącym spowodować szkodę dla NKA.
B. W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia kwestii spornych na drodze negocjacji. Jeżeli konieczne będzie rozstrzygnięcie przed sądem, będzie to sąd właściwy dla siedziby firmy „Najlepsze Kursy Angielskiego”.
C. „Najlepsze Kursy Angielskiego” zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
D. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aleksandra Laird
Dyrektor i założyciel Najlepszych Kursów Angielskiego

Twój koszyk
  • Jeszcze nie dodałeś produktów do koszyka.
0